Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

100% udziałowcem Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Gmina Piotrków Trybunalski. Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Pan Krzysztof Chojniak.

Zgromadzenie Wspólników decyduje w sprawach określonych przepisami art. 228 Kodeksu spółek handlowych oraz:

 1. zatwierdza kierunki rozwoju Spółki i wieloletnich programów jej działania,
 2. podziału zysku lub pokrycia strat,
 3. wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
 4. określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 5. ustalania wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 6. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki i umorzenia udziałów,
 7. rozwiązania i likwidacji Spółki,
 8. przystąpienia Spółki do innych spółek, spółdzielni i organizacji gospodarczych,
 9. zbycia lub wydzierżawienia zakładu Spółki oraz ustanowienia nim prawa użytkowania, zbycia lub nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 10.  określenia maksymalnej wysokości zobowiązań, które Zarząd Spółki może zaciągnąć bez zgody Rady Nadzorczej w danym roku obrachunkowym,
 11. rozpatrywania spraw przedłożonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz innych spraw zastrzeżonych przez wspólników do wyłącznego rozstrzygnięcia,
 12. utworzenia oddziałów, zakładów i filii, biur, przedsiębiorstw, spółek i innych jednostek organizacyjnych,
 13. inne, nieujęte w umowie Spółki, a wynikające z Kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wchodzą:

 1. Pan Marek Krawczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Pan Bogdan Bujak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3.  Pan Stanisław Cubała - Członek Rady Nadzorczej.

 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką
  3. ocena wykonania celów zarządczych,
  4. ustalanie wysokości wynagrodzenia stałego i zmiennego dla członków Zarządu,
  5. coroczne opiniowanie sprawozdania finansowego,
  6. opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  7. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności, oceny wyników badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  8. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
  9. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  10. zatwierdzanie planów rocznych oraz finansowych Spółki,
  11. rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką, a Zarządem Spółki i reprezentowanie Spółki w tych sporach,
  12. opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  13. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  14. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  15. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań przekraczających kwotę określoną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

ZARZĄD

Zarząd Spółki reprezentuje Pan Michał Rżanek – Prezes Zarządu

 1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego, uchwał, regulaminów powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą. 
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę przed wszystkimi organami, sądami powszechnymi i innymi instytucjami.
 3. Zarząd Spółki wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki.
Podmiot udostępniający informację:
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Ewa Pijarowska
data: 19-03-2021
wytworzył: Michał Stankowski
data: 19-03-2021
data: 19-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 21-12-2018 - Edycja treści
 • 20-12-2018 - Edycja treści
 • 19-12-2018 - Edycja treści
 • 06-04-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 897